Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

In de Arbowet is geregeld dat de werkgever zorgdraagt ‘voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de werkgever werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers’.
– Een taak is wat iemand doet of hoort te doen. Het concrete werk dat een medewerker  verricht, op basis van zijn verantwoordelijkheid.
– Een verantwoordelijkheid is wat iemand moet. De medewerker is daarop aanspreekbaar en legt daarvoor verantwoording of rekenschap af aan een ander.
– Een bevoegdheid is dat wat iemand mag. Een bevoegdheid is de toestemming om een bepaalde handeling te verrichten.

Duidelijkheid omtrent de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden draagt bij aan de verhoging van efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering.
Hastijns hanteert een methode die uit gaat van de werkzaamheden die door medewerkers op dit moment worden uitgevoerd, en koppelt deze aan relevante (beleids)plannen.

Globale wijze van werken

– Gesprek met directie/management over het te doorlopen traject.
– Individuele gesprekken met medewerkers over de invulling van hun werkzaamheden
– Verwerken en ordenen van de gegevens uit de individuele gesprekken tot totaaloverzicht werkzaamheden medewerkers.
– Toetsen van werkzaamheden aan relevante (beleids)plannen.
– Benoemen van hiaten en overlappingen van werkzaamheden op basis van de toets van de werkzaamheden aan relevante (beleids)plannen.
– Samenstellen overzicht van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van relevante (beleids)plannen.
– Toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan medewerkers.