Samenwerking InZicht

Doel:
– Tot stand brengen of inhoudelijk versterken van een samenwerkingsverband van ondernemers en/of organisaties binnen een sector of geografisch gebied.
– Versterken van afzonderlijke ondernemingen/organisaties door gebruik te maken van kansen, mogelijkheden en activiteiten voortkomend uit het samenwerkingsverband.
– Creëren van draagvlak bij individuele ondernemers/organisaties voor het gezamenlijk aanpakken van verbeterpunten en het benutten van kansen voor de sector of geografische regio.

Mogelijke opdrachtgevers:
– Gemeenten
– Koepelorganisaties
– Samenwerkingsverbanden
– Winkeliersverenigingen

Werkwijze:
– In overleg met opdrachtgever wordt bepaald voor welke sector of welk geografisch gebied het project wordt opgezet.
– Alle deelnmers ontvangen een digitale vragenlijst met daarin 45 stellingen verdeeld over negen aandachtsgebieden, die relevant zijn voor een samenwerkingsverband:
o Coördinatie
o Ondernemers/organisaties
o Strategie en beleid
o Middelen
o Werkprocessen en afstemming
o Beleving door ondernemers/organisaties
o Beleving klanten en personeel
o Beleving door maatschappij
o Resultaten
De stellingen in de vragenlijst sluiten aan bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers en zijn zo geformuleerd dat deze door alle deelnemers eenduidig kunnen worden beantwoord. Bij elke stelling geeft de deelnemer aan hoe de huidige stand van zaken betreffende de stelling is en welk belang de deelnemer aan de stelling toekent.

– De gegevens vanuit het online onderzoek worden verwerkt en dienen als basis voor een bijeenkomst van verantwoordelijken van het samenwerkingsverband en/of deelnemers die bij het online onderzoek hebben aangegeven dat zij deel willen nemen aan een bijeenkomst.
– Tijdens een bijeenkomst van maximaal drie uur worden alle stellingen uit het onderzoek opnieuw besproken. De resultaten van het online onderzoek worden door de begeleiders van de bijeenkomst ingebracht. Waar het online onderzoek kwantitatieve gegevens oplevert, lever de bijeenkomst met name kwalitatieve gegevens op.
– De gegevens van het online onderzoek en de bijeenkomst worden gecombineerd in een eindrapport waarin concrete aanbevelingen worden gedaan over het verder vormgeven of verdiepen van het samenwerkingsverband. Doordat, naast het oordeel over de afzonderlijke stellingen, gevraagd wordt naar het draagvlak bij deelnemers kunnen concrete acties worden benoemd die kunnen rekenen op een breed draagvlak bij de betrokken deelnemers.