Onderzoek mantelzorgondersteuning

Hastijns heeft inmiddels in diverse gemeenten een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het ontwikkelen van een visie op de ondersteuning van mantelzorgers. Uitgangspunt voor deze visie is een vraaggerichte ondersteuning van mantelzorgers.
Het onderzoek kent een aantal doelen, namelijk:
– Uitvoeren van een onderzoek waaruit blijkt wat de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente is.
– Geven van een indicatie van het aantal zwaar belaste mantelzorgers in de gemeente.
– Aanreiken van handvatten om te komen tot een adequate ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers in de gemeente.
Wijze van werken:
– In overleg met de opdrachtgever wordt de vragenlijst samengesteld. Basis hiervoor vormt de vragenlijst die ook is gebruikt bij de andere gemeenten in Limburg. Dit om de resultaten te kunnen vergelijken met de resultaten van de andere onderzoeken.
De keuzemogelijkheden bij verschillende antwoorden worden bepaald door de lokale situatie (bijv. gebruik van huidige ondersteuningsaanbod). Daarnaast kunnen lokale issues worden opgenomen. Uitgangspunt is dat een minimum aantal vragen maximale informatie moet genereren, en dat alleen gevraagd wordt naar zaken waarvan de antwoorden vertaald kunnen worden in praktisch uitvoerbaar beleid.
– Om de vraagzijde in kaart te brengen ontvangen alle geregistreerde mantelzorgers een schriftelijke vragenlijst met begeleidende brief en retourenveloppe. In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken op welke wijze de vragenlijst verder kan worden uitgezet. Hierbij kan gedacht worden aan verspreiden via het WMO loket, de bibliotheken, de thuiszorginstellingen enzovoort.
– Naast de, met name, kwantitatieve gegevens die het schriftelijk onderzoek heeft opgeleverd worden interviews uitgevoerd met mantelzorgers. Deze zijn bedoeld om meer “kwalitatieve” gegevens te generen. Mantelzorgers kunnen bij het invullen van de vragenlijst aangeven of zij mee willen werken aan het telefonisch onderzoek. Uit de mantelzorgers die aangegeven mee te willen werken aan een telefonisch onderzoek wordt een selectie gemaakt. Bij de selectie van de mantelzorgers wordt gekeken naar de, geografische spreiding, de verhouding man/vrouw en de leeftijd. De interviews duren ongeveer 20 minuten.
– De resultaten van het schriftelijk onderzoek en de telefonische interviews worden verwerkt in een Excel spreadsheet. Na afloop van het onderzoek ontvangt opdrachtgever een lege kopie van deze spreadsheet zodat zij in de toekomst eventueel zelf de onderzoeken kunnen uitvoeren.
– Op basis van de analyse van de gegevens wordt een concept eindrapport geschreven dat wordt besproken met de opdrachtgever. Op basis van deze bespreking wordt het definitieve eindrapport geschreven. Dit eindrapport wordt vervolgens gepresenteerd bij een door opdrachtgever te bepalen gremium van de gemeente.
Indicatie van het aantal mantelzorgers:

Hastijns heeft een spreadsheet ontwikkeld waarmee een indicatie kan worden gegeven van het aantal zwaar belaste mantelzorgers in een gemeente. Basis hiervoor vormen de gegevens van het rapport “Mantelzorg in getallen” van het SCP. Op basis van deze kengetallen, de demografische gegevens van de gemeente en de resultaten van het schriftelijk onderzoek wordt een indicatie van het aantal zwaar belaste mantelzorgers berekend.

TOTALEN ONDERZOEK