MVO leergang bedrijventerreinen

Korte beschrijving:
Opleiden van medewerkers om een methodiek binnen het eigen bedrijf toe te passen die de primaire processen van een productiebedrijf analyseert op aspecten van duurzaamheid. Problemen die de medewerkers tegen komen voor de implementatie van de methodiek en de praktische vertaling van de resultaten die voortkomen uit de methodiek worden door de begeleiders besproken in een overleg van de directies van de verschillende bedrijven. Knelpunten op het gebied van infrastructuur en wet en regelgeving worden door de begeleiders van de leergang besproken in een overleg met de gemeente.

Doelen:
– Effectiever en efficiënter omgaan met energie en grondstoffen in het primaire proces/de primaire processen van een productiebedrijf hetgeen moet leiden tot een reductie van minimaal 5% van de kosten voor energie en grondstoffen.
– Optimaliseren van werkomstandigheden en werksfeer hetgeen de tevredenheid van medewerkers over het bedrijf doet toenemen.
– Stimuleren van contacten tussen directies van bedrijven binnen een bedrijventerrein met als doel mogelijke economische samenwerking en afstemming tot stand te brengen.
– Inventariseren van beleidsmatige knelpunten voor de verdere implementatie van MVO binnen bedrijventerreinen en de mogelijkheden vanuit de overheid om MVO te stimuleren.

Doelgroep:
Productiebedrijven met minimaal 10 medewerkers van één nader te bepalen bedrijventerrein

Basisopzet:
– Werken vanuit drie lijnen
. Scholingslijn (toepassen van methodiek)
. Werkgeverslijn (in gang zetten gesprek over afstemming)
. Beleidslijn (duiden van gegevens richting beleid)
– Scholingslijn staat centraal
. Aandachtspunten/knelpunten vanuit scholingslijn/praktijk worden doorgegeven en besproken binnen werkgevers- en beleidslijn
. Scholingskosten worden (voor groot deel) gedragen door deelnemende bedrijven

Uitgangspunten:
– Niet belerend
– Moet iets opleveren voor deelnemende bedrijven
– Kostenbesparing
– Tevredenheid personeel
– Op de werkvloer is de praktische kennis aanwezig
– Creëren van draagvlak voor MVO

Bijeenkomsten:
– Startbijeenkomst met directies van de deelnemende bedrijven, vertegenwoordiging van de gemeente en de begeleiders van het project.
– Drie of vijf bijeenkomsten in het kader van de leergang.
– Twee “beleidsoverleggen” en twee “directeurenoverleggen”waarin de resultaten en conclusies vanuit de leergang worden gesproken.
Opzet leergang
– Intake gesprekken
– Introductie in MVO en sociale innovatie
– Uitleg van de MVO inventarisatie methodiek
– Inventarisatie binnen bedrijven
– Opzetten plannen van aanpak vanuit gegevens inventarisatie methodiek
– Draagvlak creëren binnen het eigen bedrijf
– Meten en delen van successen
– Continu verbeteren