MVO binnen het MKB

Met de methodiek “MVO binnen het MKB” kunnen bedrijven in het MKB op een eenvoudige wijze inzicht krijgen in de mate waarin men als bedrijf reeds aansluit bij de verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Centraal staan de drie P’s (People, Planet, Profit)l. Bij de kernwoorden planet en profit staan effectiviteit en efficiëntie centraal. Bij het kernwoord People staat sociale innovatie centraal.
De methodiek komt er in het kort op neer dat medewerkers op de werkvloer het eigen primaire proces analyseren op het gebruik van grondstoffen, energieverbruik en werkomstandigheden. Bewust wordt gekozen voor de werkvloer, omdat medewerkers vanuit hun dagelijkse werkzaamheden weten waar en op welke manier er efficiënter en effectiever kan worden omgegaan met grondstoffen en energie. Effectief en efficiënt omgaan met grondstoffen en energie zal vrijwel altijd leiden tot energiereductie, reductie in het gebruik van grondstoffen en hieruit voortvloeiend kostenreductie voor het bedrijf.
Na de sessies op de werkvloer wordt geen uitgebreid rapport samengesteld, maar wordt een verslag gemaakt met concrete voorstellen voor aanpassingen die leiden tot de reductie. Doordat de werknemers de onderdelen zelf hebben aangedragen zullen eventuele aanpassingen in het werkproces, grondstofgebruik of energiegebruik gedragen worden door de werknemers.
Het bedrijf bepaalt samen met de begeleiders welke bedrijfsprocessen bekeken gaan worden, en hoe de samenstelling van de werkgroep moet zijn. De werkbijeenkomsten zelf worden geleid door twee externe begeleiders van Hastijns.
In principe wordt uitgegaan van twee werkbijeenkomsten. Dit aantal kan in overleg worden uitgebreid.
De externe begeleiders maken een verslag van de werkbijeenkomsten dat met het management/de directie van het bedrijf wordt besproken.

Uitgangspunten
– De gebruikte methodiek/terminologie moet toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle geledingen van het bedrijf.
– Alle aspecten van duurzaamheid komen aan de orde. Gezocht wordt naar een zo goed mogelijke balans tussen People, Planet en Profit.
– De tijdsinvestering voor de deelnemers moet beperkt blijven tot de werkbijeenkomsten (geen voorbereiding).
– De bijeenkomsten moeten ervaren worden als een “sprankelende” start voor, en bijdragen aan draagvlak voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
– De resultaten moeten eenduidig en bruikbaar zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Activiteiten
Gesprek met directie over de bedrijfsprocessen die bekeken worden.
Werkbijeenkomsten.
Samenstellen verslag van de bijeenkomsten.
Gesprek met directie over de resultaten van de werkbijeenkomsten.

 

MVO analyse model