Een zaak van inzicht

“Een zaak van inzicht” is een meting waar door middel van een zelfdiagnose op een gestructureerde manier een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van alle organisatorische aspecten van een organisatie wordt verkregen.
In het kader van deze meting worden een of twee bijeenkomsten van 2½ uur georganiseerd. De organisatie bepaalt zelf hoe de samenstelling van de werkgroep is die de zelfdiagnose zal uitvoeren (maximaal 8 personen*). De bijeenkomst(en) worden geleid door twee externe begeleiders.
De externe begeleiders zullen na afloop van de bijeenkomst(en) een rapport samenstellen waarin alle gegevens die tijdens de bijeenkomst(en) naar voren zijn gekomen zijn verwerkt. In het rapport zullen conclusies en concrete aanbevelingen/verbeterpunten worden benoemd waarmee de organisatie aan de slag kan.
(* Het is mogelijk om aanvullend een online onderzoek over de stellingen die behandeld worden onder alle medewerkers uit te voeren.)

Uitgangspunten
– De gebruikte methodiek/terminologie is toegankelijk en bruikbaar voor alle geledingen binnen de organisatie.
– Niet (het functioneren van) individuele personen, maar de interne processen/organisatie staan centraal.
– De tijdsinvestering voor de deelnemers blijft beperkt tot de bijeenkomst(en).
– Het is een “sprankelende” start voor, en bijdrage aan draagvlak voor vervolgtrajecten.
– De resultaten/aanbevelingen zijn eenduidig en bruikbaar voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

 Activiteiten
Samenstellen van de “werkgroep”
Eventueel online onderzoek onder alle medewerkers
Een of twee werkbijeenkomsten
Samenstellen van een eindrapport
Presentatie van het eindrapport

Klembord02