Sociaal domein

06

De huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein bieden veel kansen en mogelijkheden om samen met en in opdracht van de gemeenschap en gemeente de kracht die aanwezig is in buurten en bij mensen, te benutten en waar nodig en mogelijk deze te ondersteunen en verder te ontwikkelen.
De inzet van de 0de lijn en het aanbrengen van verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen zijn voorwaarden om de taken die gemeenten gesteld krijgen te verwezenlijken.
Hastijns begeleidt en ondersteunt gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij dit proces.

Hieronder een aantal producten die Hastijns in het verleden heeft ontwikkeld die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden.

Een gezonde wijk
Uitgangspunt voor deze door Hastijns ontwikkelde methodiek is dat autochtone en allochtone bewoners met elkaar in de eigen wijk werken, praten en informatie uitwisselen over thema’s betreffende gezondheidszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en het enthousiasme van allochtone en autochtone bewoners. Een van de doelen is het stimuleren van sociale cohesie in de wijk.
meer…

Het gevoel erachter
“Het gevoel erachter” is een discussiemethodiek die organisaties inzicht geeft in het bestaansrecht en de unieke aspecten van de eigen organisatie.
“Het gevoel erachter” levert organisaties stof voor verandering op. Tijdens een sessie van maximaal 1½ uur wordt er onder leiding van twee gespreksleider van Hastijns met het bestuur/managementteam gesproken. Eén van de gespreksleiders van Hastijns is de advocaat van de duivel en stelt (confronterende) vragen over de geldigheid van de algemeen geaccepteerde opvattingen in de organisatie.
meer…

Hoe vind ik ze?
In alle gemeenten zijn er veel aanbieders van informele zorg. Het gaat hierbij niet alleen om professionele zorg, maar ook om zorg die door vrijwilligers wordt geboden. In veel gemeenten is, hoe gek het ook klinkt, een tekort aan zorgvragers. Dit betekent dat niet alle beschikbare vrijwilligers kunnen worden ingezet, waardoor onvrede onder de vrijwilligers kan ontstaan. Ook zie je dat organisaties hun werkgebied geografisch en inhoudelijk verbreden om de vrijwilligers van werk te kunnen voorzien.
meer…

Jeugdmonitor
Het vroegtijdig onderkennen van risicofactoren is voor de lokale overheid en voor (jeugd)hulpverleningsinstellingen van belang om tijdig interventies te kunnen plegen.
Daarnaast bestaat er behoefte aan informatie over minder problematische aspecten van de leefwereld van jongeren, zoals het gebruik van en de behoefte aan bepaalde voorzieningen.
meer…

Onderzoek mantelzorgondersteuning
Hastijns heeft inmiddels in diverse gemeenten een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het ontwikkelen van een visie op de ondersteuning van mantelzorgers. Uitgangspunt voor deze visie is een vraaggerichte ondersteuning van mantelzorgers. Het onderzoek kent een aantal doelen, namelijk:
– Uitvoeren van een onderzoek waaruit blijkt wat de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente is.
– Geven van een indicatie van het aantal zwaar belaste mantelzorgers in de gemeente.
– Aanreiken van handvatten om te komen tot een adequate ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers in de gemeente.
meer…

Zie ook: serious games